Logo Prifysgol Hodges a ddefnyddir yn y Pennawd

Polisi Preifatrwydd Gwefan

Diolch am ymweld â gwefan Hodges. Mae Prifysgol Hodges yn dilyn yr holl reolau a rheoliadau fel sy'n ofynnol gan Statudau Florida, deddfau Ffederal yr UD, a'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Gellir dod o hyd i Brifysgol Hodges ar-lein yn www.hodges.edu. Mae gennym hefyd leoliad campws yn Fort Myers: 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, FL 33966.

 • Mae gan ein gwefan fesurau diogelwch ar waith i amddiffyn colli, camddefnyddio a / neu newid gwybodaeth sydd o fewn ein rheolaeth. Rydyn ni'n gwneud pob ymdrech resymol i roi mesurau diogelwch corfforol, electronig a rheolaethol priodol ar waith i sicrhau'r wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu ar-lein. Fodd bynnag, ni fwriedir i bolisi preifatrwydd gwefan Hodges gael ei ddehongli fel addewid cytundebol.
 • Rydym yn casglu data a ddarperir yn wirfoddol am ein hymwelwyr gwefan trwy greu cyfrifon, cymwysiadau a ffurflenni cyswllt a gyflwynir trwy'r wefan hon.
  Yn ogystal, rydym yn defnyddio data olrhain gwefannau i ddarparu'r profiad defnyddiwr gorau posibl. Rydym hefyd yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i gyfarwyddo a theilwra gwybodaeth yn seiliedig ar eich llwybr mynediad i'r wefan. Mae'r wefan hon hefyd yn casglu gwybodaeth am draffig ac ymwelwyr fel parth rhyngrwyd a chyfeiriad rhyngrwyd y cyfrifiadur rydych chi'n ei ddefnyddio trwy ddefnyddio offer dadansoddeg gwe safonol ac offer olrhain. Mae'r wybodaeth a gesglir at ddefnydd mewnol yn unig i gefnogi cofrestriad myfyrwyr, ymateb i ymholiadau ymwelwyr gwefan, a dadansoddeg gwefan.
 • Os gwnewch sylwadau ar unrhyw beth ar ein gwefan, rydych chi'n cyflwyno'ch cyfeiriad e-bost a gwybodaeth arall yn wirfoddol. Defnyddir y wybodaeth hon i bostio'ch manylion ar ein gwefan yn unol â defnydd rheolaidd. Os hoffech i'ch gwybodaeth gael ei dileu, gofynnwch am gael ei dileu trwy e-bostio cyfaddef@hodges.edu. Ni fyddwn byth yn gwerthu nac yn datgelu eich gwybodaeth i drydydd partïon fel arall. Mae Prifysgol Hodges yn cydymffurfio â rheoliadau lleol, gwladwriaethol a ffederal cymwys sy'n llywodraethu casglu a storio gwybodaeth bersonol. Gallwch optio allan o Nodweddion Hysbysebu Google Analytics trwy Gosodiadau Hysbysebion Google, Gosodiadau Ad ar gyfer apiau symudol, neu unrhyw ddulliau eraill sydd ar gael. Os hoffech chi analluogi olrhain gwefan, addaswch y gosodiadau yn eich porwr i rwystro olrhain.
 • Mae dolenni i adnoddau Rhyngrwyd allanol, gan gynnwys gwefannau, yn cael eu darparu at ddibenion gwybodaeth yn unig; nid ydynt yn gyfystyr â chymeradwyaeth na chymeradwyaeth gan Brifysgol Hodges i unrhyw un o gynhyrchion, gwasanaethau, neu farn y gorfforaeth, y sefydliad neu'r unigolyn. Nid oes gan Brifysgol Hodges unrhyw gyfrifoldeb am gywirdeb, cyfreithlondeb na chynnwys y wefan allanol nac am gywirdeb cysylltiadau dilynol. Cysylltwch â'r wefan allanol i gael atebion i gwestiynau ynghylch ei chynnwys.
 • Darperir yr holl wybodaeth ar ein gwefan at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw Hodges yn argymell gwasanaethau i chi mewn unrhyw ffordd trwy eich defnydd o'n gwefan. Mae Hodges yn cael ei ddal yn ddiniwed o unrhyw broblemau a allai godi yn seiliedig ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan.
 • Gellir diweddaru ein gwefan ar unrhyw adeg. Gellir addasu neu newid ein rhaglenni gradd a'n rhaglenni cymorth ariannol ar unrhyw adeg a heb unrhyw rybudd ymlaen llaw.
 • Yn gyffredinol, bwriedir i wefan Hodges gael ei defnyddio gan oedolion, oni bai ei bod wedi'i labelu'n benodol ar gyfer plant. Nid yw Hodges yn casglu gwybodaeth bersonol gan blant o dan 13 oed yn fwriadol. Os ydym yn dysgu ein bod wedi casglu Gwybodaeth Bersonol plentyn o dan 13 oed na chafodd ei gyflenwi inni yn wirfoddol, byddwn yn dileu'r data hwnnw o'n systemau.
 • Mae hawlfraint ar yr holl wybodaeth a gynhwysir ar y wefan hon o dan Ddeddf Hawlfraint 1976. Ni chewch ddefnyddio unrhyw gynnwys gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: ddelweddau, data cyfadran, neu logo heb ganiatâd penodol Prifysgol Hodges.
 • Os ydych chi'n unigolyn y tu mewn i'r UE a'ch bod chi'n rhyngweithio â Hodges yng nghyd-destun yr Hysbysiad hwn, mae'r GDPR yn darparu'r hawliau canlynol. I arfer unrhyw un o'r hawliau hyn, cysylltwch â'n Swyddog Diogelu Data yn Gloria Wrenn, swyddi@hodges.edu..
 • Byddwch yn wybodus - casglu a defnyddio'ch data a ddisgrifir yma;
 • Gofyn am fynediad at neu gywiro data personol anghywir a gedwir amdanoch chi;
 • Gofyn i ddata personol gael ei ddileu pan nad oes ei angen mwyach neu os yw ei brosesu yn anghyfreithlon;
 • Gwrthwynebu prosesu data personol at ddibenion marchnata neu ar sail sy'n ymwneud â'u sefyllfa benodol;
 • Gofyn am gyfyngu ar brosesu data personol mewn achosion penodol;
 • Sicrhewch eich data personol ('cludadwyedd data');
 • Cais i beidio â bod yn destun penderfyniad yn seiliedig yn unig ar brosesu data personol yn awtomataidd, gan gynnwys proffilio.
 • Dim ond pan fydd y gyfraith yn caniatáu i hyn ddigwydd y bydd data personol yn cael ei brosesu. Mewn rhai achosion, gall Hodges ddarparu gwybodaeth arall am ei weithgareddau prosesu yn ei hysbysiad atodol neu ar wahân ei hun. Yn fwyaf cyffredin, bydd Hodges yn prosesu data personol o dan yr amgylchiadau canlynol:
  • Lle rydych chi wedi rhoi eich caniatâd i ni.
  • Er mwyn cyflawni rhwymedigaethau Hodges i chi fel rhan o'ch contract cyflogaeth neu ymrestru.
  • Lle mae angen i Hodges gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol (er enghraifft, canfod neu atal trosedd a rheoliadau ariannol).
  • Lle mae'n angenrheidiol i fuddiannau cyfreithlon Hodges (neu fuddiannau trydydd parti) ac nid yw eich buddiannau a'ch hawliau sylfaenol yn drech na'r buddion hynny.
  • Amddiffyn buddiannau hanfodol gwrthrych y data neu berson arall (er enghraifft, yn achos argyfwng meddygol).
  • Er mwyn cyflawni tasg a gyflawnir er budd y cyhoedd neu arfer awdurdod swyddogol sydd wedi'i freinio ynom.

Fel sefydliad addysg uwch Americanaidd, bydd Hodges yn prosesu bron yr holl ddata personol yn yr Unol Daleithiau. Mae ymwelwyr â'r wefan hon yn cydnabod y bydd data personol a ddarperir neu a gesglir trwy ei wefan yn cael ei drosglwyddo i'r Unol Daleithiau, a thrwy barhau i ddefnyddio gwefan o'r fath, rydych yn cydsynio i'r trosglwyddiad hwn.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisïau ynghylch eich telerau defnyddio, cysylltwch â ni yn y cyfeiriad e-bost cyfaddef@hodges.edu.

Translate »